پروژه ترجمه مدیریتی شامل چه جزئیاتی است:

یک متن 4000 کلمه ای با موضوع مدیریت که نیازمند ترجمه از انگلیسی به فارسی است.
نمونه ای از متن در فایل زیر ارائه شده. مدت زمانی که در نظر گرفته شده برای تحویل کار 12ساعت هست.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7062 میانگین امتیاز
  • 8860
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 631 میانگین امتیاز
  • 631
   ترجمه
  • 631
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 1 روز
 • 451 میانگین امتیاز
  • 451
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز