پروژه ترجمه مدیریتی شامل چه جزئیاتی است:

یک متن 4000 کلمه ای با موضوع مدیریت که نیازمند ترجمه از انگلیسی به فارسی است.
نمونه ای از متن در فایل زیر ارائه شده. مدت زمانی که در نظر گرفته شده برای تحویل کار 12ساعت هست.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6818 میانگین امتیاز
  • 8373
   ترجمه
  • 5264
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 631 میانگین امتیاز
  • 631
   ترجمه
  • 631
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 451 میانگین امتیاز
  • 451
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 297 میانگین امتیاز
  • 270
   ترجمه
  • 324
   ترجمه انگلیسی ب..