پروژه اپلیکشن شبیه روبیکا شامل چه جزئیاتی است:

اپلیکشن باید اینگونه عمل كنه که ما از اپلیکشن یک اسپرایت و یایک عکسرا به سرور میفرستیم 

و سرور با توجه به آن عکس یک مدیا یی را برای دیوایس ارسال میکند .

برای هر کلیپ یک نوع اسپرایت خاص وجود دارد که برنامه نویس تحت نت ما باید عملیات ارسال اسپرایت از طریق Ar به سرور و برگشت مدیا را انجام دهد .اپلیکشن ساخته شده است قسمت عملیات سرور را باید انجام شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز