پروژه پروژه تحلیل و طراحی سیستم ها شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

پروژه دارای چند فاز است که میبایست سیستمی که در فایل PDF ضمیمه آمده است را تحلیل کرده و  بر اساس PDF فاز های زیر را انجام دهید:

فاز 1:در این فاز، پیشنهاد تولید "سامانه ارائه خدمات داوطلبانه" را ارائه می دهید. پیشنهاد در قالب گزارشی شامل موارد گفته شده در "تعریف پروژه"،  تحویل داده می شود.

فاز 2:در این گزارش نمودار موارد کاربرد مربوط به سامانه به طور کامل (شامل توصیف موارد کاربرد) تحویل داده می شود.  این گزارش می تواند در چند بخش (مرحله)، با توجه به فرایند تولید گروه، ارائه شود.
برای رسم نمودارها می‌توانید از ابزارهای مختلف موجود استفاده کنید.

فاز 3:در این گزارش نتیجه فعالیت شناسایی، تحلیل، و مدل سازی داده های سامانه در قالب نمودار کلاس ها و بسته های تحلیل تحویل داده می شود. این گزارش می تواند در چند بخش (مرحله)، با توجه به فرایند تولید گروه، ارائه شود.
برای رسم نمودارها می‌توانید از ابزارهای مختلف موجود استفاده کنید.

فاز 4:این گزارش نتیجه فعالیت تحلیل و مدل سازی فرایندهای سیستم را ارائه می دهد. این گزارش شامل نمودارهای فعالیت (Activity Diagrams) برای اصلی ترین پنج فرایند سیستم به همراه نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) مربوط به این فرایندها می باشد. این گزارش می تواند در چند بخش (مرحله)، با توجه به فرایند تولید گروه، ارائه شود.
برای رسم نمودارها می‌توانید از ابزارهای مختلف موجود استفاده کنید. 

فاز 5:طراحی واسط کاربری می تواند به دو صورت ارائه شود:

    در یک مرحله و شامل نمونه (prototype) کامل از کل سیستم 
    (با توجه به فرایند تولید انتخاب شده و برنامه زمانی ارائه شده) در چند مرحله و هرمرحله شامل بخشی از سیستم قابل اجرا باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Software Archit..
  در 7 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   Software Archit..
  در 7 روز