پروژه سیستم حضور و غیاب با کارت Rfid شامل چه جزئیاتی است:

حضور و غیاب که با زدن کارت برای فرد حضور و غیاب انجام شود و دو دکمه که یکی برای مرخصی و یکی برای ماموریت است و خروجی و حافظه این دستگاه کامپیوتر باشد که هر زمان امکان دسترسی به ان را در یک فایل داشته باشیم با اردینیو انجام شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C Programming
  در 10 روز
 • 710 میانگین امتیاز
  • 710
   C Programming
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C Programming
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C Programming
  در 15 روز