پروژه ویرایش و اصلاح گرامری متن انگلیسی در زمینه اینترنت اشیا شامل چه جزئیاتی است:

مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده (حدودا ۷-۸ صفحه) و نیاز به اصلاحات گرامری و ساختاری دارد.
تاکید بیشتر بر روی روانتر شدن متن می باشد. 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 77 میانگین امتیاز
  • 77
   ویرایش متن
  در 2 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ویرایش متن
  در 2 روز
 • 1150 میانگین امتیاز
  • 2300
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   ویرایش متن
  در 2 روز