پروژه ترجمه ویدیوهای یوتیوب با محتواهای عمومی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه ویدیوها ی یوتیوب یا محتواهای عمومی
در راستای همکاری گذشته
برخی از ویدیوها دارای فایل زیرنویس هستند و برخی فاقد آن
قیمت با توجه به نوع محتوا از ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ برای هر دقیقه

بودجه پروژه