پروژه آماده سازی فلوچارت و برنامه رویداد شامل چه جزئیاتی است:

آماده سازی فلوچارت و برنامه رویداد برای اجرای طرح یه نرم افزار با تکنولوژی فلاتر و داکر برای نسخه اندروید و آیفون  

نقشه مرحله به مرحله معماری نرم افزار و تکنولوژی مناسب هر قسمت برای برون سپاری به صورت پارت به پارت مبلغ مورد نظر برای این برنامه ۱۵۰۰۰۰ تومان است

تصریح شده 06 فروردین 1398 00:17

آماده سازی فلوچارت و برنامه رویداد برای اجرای طرح یه نرم افزار با تکنولوژی فلاتر و داکر برای نسخه اندروید و آیفون  

نقشه مرحله به مرحله معماری نرم افزار و تکنولوژی مناسب هر قسمت برای برون سپاری به صورت پارت به پارت مبلغ مورد نظر برای این برنامه ۵۰۰۰۰۰ تومان است

بودجه پروژه