پروژه گویندگی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

3 متن کوتاه برایتان پیوست کردم لطفا این را رکورد کنید
برای موشن گرافیک می باشد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز