پروژه تخمین مدل var با نرم افزار EVIEWS شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به  یک تحلیل ایویوز  با توضیحات کامل تحلیل از تحلیل توصیفی واستنباطی ، انجام تحلیل ، انجام آزمونهای لازم ورفع محدودیتها مانند نامانایی، رفع خود همبستگی و .... است. تخمین مربوط به مدل خودرگرسیون var میباشد. همچنین کل فایلهای تخمین نیز بعد از کار باید تحویل شود. یک نمونه مقاله هم است میفرستم که این تحلیل مربوط به بخش سوم این مقاله که عدم قطعیت بازار بورس را با متغیرهای کلان اقتصادی بررسی میکند، مییباشد. سایر توضیحات در زمان قبول درخواست داده خواهد شد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   آمار
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   آمار
  در 4 روز