پروژه ترجمه مقاله رشته مدیریت مالی از انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

2مقاله در خصوص مدیریت مالی نیاز به ترجمه از انگلیسی به فارسی دارد. که مقالات پیوست گردیده اند. لطفا با توجه به حجم مقالات هزینه و مخصوصا زمان را پیشنهاد دهید. ترجمه پاراگراف زیر نیز برای من مهم است .

The purpose of this paper is to examine the existing risks for the offshore project and risk

weighting using the fuzzy best worst method (FBWM). In offshore oil projects, we face six

major risks. Each of these risks is divided into smaller risks leaving us to have a total of 34

risks. Some of these risks are internal and some are external risks. In this method, first, the

experts of this field determined the best and the worst type of risk. Then, using the experts’

opinions, the study compared the remaining risks with the two selected risks and the other

weights are determined. In our survey, “Technical Risk and Project Execution” is the most

important risk factor followed by “Political Risk and Sanctions”, “Market risk”, “Management

risk”, “Financial risk and currency fluctuations” and “Environmental risk”.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5869 میانگین امتیاز
  • 5759
   ترجمه
  • 5979
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 445 میانگین امتیاز
  • 195
   ترجمه
  • 695
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 1195 میانگین امتیاز
  • 1075
   ترجمه
  • 1316
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز