پروژه 10 صفحه از یک فایل pdf ترجمه شود شامل چه جزئیاتی است:

یک فایل pdf راجع به بهداشت جامعه می باشد که از صفحه 145 تا صفحه 154 آن باید از انگلیسی به فارسی ترجمه شود

که 10 صفحه میباشد.فایل را پیوست کردم.

پاراگراف اول می تونه به عنوان نمونه ترجمه شود. 


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4621 میانگین امتیاز
  • 4621
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 451 میانگین امتیاز
  • 263
   ترجمه
  • 639
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1700 میانگین امتیاز
  • 1700
   ترجمه
  • 1700
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 465 میانگین امتیاز
  • 530
   ترجمه
  • 400
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز