پروژه روش های داده کاوی برای بهبود آزمایش های بالینی در بیماران دی شامل چه جزئیاتی است:

Data Mining Methods to Improve Clinical Trials in Diabetic p

ترجمه متن پیوست با موضوع "روش های داده کاوی برای بهبود آزمایش های بالینی در بیماران دیابتی" از انگلیسی به فارسی 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2022 میانگین امتیاز
  • 2150
   ترجمه
  • 3520
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 397
   تخصص ترجمه در ک..
  در 1 روز
 • 2753 میانگین امتیاز
  • 2703
   ترجمه
  • 2803
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 576 میانگین امتیاز
  • 640
   ترجمه
  • 970
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 120
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز
 • 1228 میانگین امتیاز
  • 1228
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز