-

صنعت پخش آذر 1387 - اسفند 1396 ( 9 سال )

کارشناس مالی


سرمایه گذاری هلدینگ اسفند 1396 - خرداد 1398 ( 1 سال )

رئیس حسابداری


صنعت پخش خرداد 1398 - دی 1398 ( کمتر از یک سال )

مدیر مالی


کارشناس ارشد

آزاد

مهر 1395 - دی 1398 ( 3 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : متاهل