• بسیار عالی. ایشان با حوصله و تمرکز رو کار داشتند و با حوصله پروژه رو توضیح دادند. امیدوارم باز هم با ایشان کار کنم
    24 آذر 1397