صدا پیشه گوینده مجری

موسسه مهرآفرین رجبی اردیبهشت 1398 - فروردین 1400 ( 1 سال )

نریتور


کنترل و بازرسی کیفیت ایران خودرو اسفند 1398 - فروردین 1400 ( 1 سال )

کارمند


شرکت تبلیغاتی اپارت اسفند 1398 - فروردین 1400 ( 1 سال )

نریتور


برگزیده هجدهمین جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری از در زمینه سخنوری

جنسیت : زن

وضعیت تاهل : مجرد