ترجمه متن تخصیصی در مورد رایانه و شبکه
توسط mahdiak78 در تاریخ 29 خرداد 99
ترجمه متن تخصیصی در مورد رایانه و شبکه
متن تخصصی با موضوع شبکه برای کارفرمای محترم انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ترجمه متن تخصیصی در مورد رایانه و شبکه
توسط mahdiak78 در تاریخ 29 خرداد 1399
متن تخصصی با موضوع شبکه برای کارفرمای محترم انجام شد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
45
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mahdiak78