برنامه ی اندروید هنرستان علم و صنعت
توسط mastercoder در تاریخ 02 دی 96
برنامه ی اندروید هنرستان علم و صنعت
ثبت نمره و نظرات در مورد هنرآموز توسط مدرس اعلام وضعیت تحصیلی به شماره والدین امکان ثبت اعتراض به نمره امکان ارتباط با مدیریت امکان مشاهده نمرات فاینال و میان ترم امکان مشاده اطلاعات کامل هنرآموزان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
برنامه ی اندروید هنرستان علم و صنعت
توسط mastercoder در تاریخ 02 دی 1396
ثبت نمره و نظرات در مورد هنرآموز توسط مدرس اعلام وضعیت تحصیلی به شماره والدین امکان ثبت اعتراض به نمره امکان ارتباط با مدیریت امکان مشاهده نمرات فاینال و میان ترم امکان مشاده اطلاعات کامل هنرآموزان
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
11
434
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mastercoder