Help Others
توسط mehdisakakian111 در تاریخ 13 مهر 98
Help Others
محتوانویسی به زبان انگلسی و ترجمه آن به فارسی در مورد کمک به دیگران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
Help Others
توسط mehdisakakian111 در تاریخ 13 مهر 1398
محتوانویسی به زبان انگلسی و ترجمه آن به فارسی در مورد کمک به دیگران
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
71
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر mehdisakakian111