مدیریت بازی مزرعه رایگان من
توسط moh3n30vil در تاریخ 18 دی 97
مدیریت بازی مزرعه رایگان من
فارسی سازی و انتشار نسخه فارسی بازی مزرعه رایگان من My Free Farm و مدیریت کامل پروژه از سال 2011 الی 2018
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مدیریت بازی مزرعه رایگان من
توسط moh3n30vil در تاریخ 18 دی 1397
فارسی سازی و انتشار نسخه فارسی بازی مزرعه رایگان من My Free Farm و مدیریت کامل پروژه از سال 2011 الی 2018
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
184
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر moh3n30vil