طراحی کارکتر و فضاسازی برای موش گرافیک
توسط niki66 در تاریخ 03 آذر 01
طراحی کارکتر و فضاسازی برای موش گرافیک
طراحی کاراکتر ها و فضاسازی یک موشن سریالی بنام توپ قلقلی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی کارکتر و فضاسازی برای موش گرافیک
توسط niki66 در تاریخ 03 آذر 1401
طراحی کاراکتر ها و فضاسازی یک موشن سریالی بنام توپ قلقلی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر niki66