طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب
توسط rq70d در تاریخ 07 اردیبهشت 97
طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب
طراحی جلد و لی اوت داخلی کتاب مهندس هاشمی شرکت مشاوره مهندسی نداک
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جلد و صفحه آرایی کتاب
توسط rq70d در تاریخ 07 اردیبهشت 1397
طراحی جلد و لی اوت داخلی کتاب مهندس هاشمی شرکت مشاوره مهندسی نداک
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
121
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر rq70d