دانشگاه آزاد اسلامی مهر 1392 - تیر 1399 ( 6 سال )

مدرس


داشنگاه پیام نور مهر 1393 - تیر 1399 ( 5 سال )

مدرس


کارشناسی ارشد

جهاد دانشگاهی

فروردین 1390 - فروردین 1392 ( 2 سال )


مدیریت و طراحی وب ciw

پانیذ رایانه

فروردین 1389 - فروردین 1390 ( 1 سال )