سالیانه ماهیانه

30% تخفیف

 
عضویت معمولی
رایگان
اعضای معمولی می توانند 5 پیشنهاد ارسال کنند
 
عضویت برنزی
ماهیانه سالیانه
در ماه
اعضای برنزی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت برنزی می‌گیرند و می‌توانند 60 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
 
عضویت نقره ای
ماهیانه سالیانه
در ماه
اعضای نقره ای پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت نقره ای می‌گیرند و می‌توانند 120 پیشنهاد در ماه ارسال کنند و از مارکت‌اینجا فایل دانلود کنند.
 
عضویت طلایی
ماهیانه سالیانه
در ماه
اعضای طلایی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت طلایی می‌گیرند و می‌توانند 240 پیشنهاد در ماه ارسال کنند و از مارکت‌اینجا فایل دانلود کنند.

کارفرما

هزینه خدمات برای کارفرمایان 5% مبلغ پروژه می باشد، هر زمان که کارفرما پرداخت امن ایجاد می کند، هزینه خدمات آن پرداخت امن محاسبه شده و از حساب وی کسر می شود. درصورتی که پرداخت امن به حساب کارفرما بازگردانده شود هزینه خدمات نیز به حساب وی بازگردانده خواهد شد.


فریلنسر

هزینه خدمات برای فریلنسر 10% مبلغ پروژه است و زمانی از حساب فریلنسر کسر می شود که پرداخت امن برای وی آزاد می شود.