Iran
برنامه نویسبه زبان های c++وc#و جاوا و کار با پایگاه داده SQL
آخرین فعالیت : جمعه

2

{{ currentUserRatesTotal }}

نظر کارفرما درباره من

92

امتیاز کل در سه ماه گذشته
هر زمان هر پروژه ای انجام شود مهارت های مربوط به آن پروژه امتیاز می گیرند. میزان امتیاز مرتبط است با رتبه و مبلغ پروژه انجام شده.
  • عضویت معمولی
    عضویت معمولی
    اعضای معمولی پروفایل حرفه ای دریافت می‌کنند، نشان عضویت معمولی می‌گیرند و می‌توانند 5 پیشنهاد در ماه ارسال کنند
    30 آذر 1396