سامانه کارکرد خودرو های استیجاری
توسط afshar.salar در تاریخ 02 دی 96
سامانه کارکرد خودرو های استیجاری
دسته بندی راننده ها - ثبت ماموریت - ثبت قرار داد های متنوع - پرداخت های کاملا داینامیک با تعریف فرمول های مختلف- گزارش های مختلف
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
سامانه کارکرد خودرو های استیجاری
توسط afshar.salar در تاریخ 02 دی 1396
دسته بندی راننده ها - ثبت ماموریت - ثبت قرار داد های متنوع - پرداخت های کاملا داینامیک با تعریف فرمول های مختلف- گزارش های مختلف
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
405
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر afshar.salar