ویرایش فیلم
توسط ahzaribafan در تاریخ 07 تیر 98
ویرایش فیلم
این فیلم با استفاده از تکه های فیلم موجود در یوتیوب به سفارش شرکت تایرتک برای استفاده در اینستاگرام آماده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ویرایش فیلم
توسط ahzaribafan در تاریخ 07 تیر 1398
این فیلم با استفاده از تکه های فیلم موجود در یوتیوب به سفارش شرکت تایرتک برای استفاده در اینستاگرام آماده شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
39
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ahzaribafan