طراحی ui و ux سایت شرکتی
توسط alialambeigi در تاریخ 23 آذر 98
طراحی ui و ux سایت شرکتی
طراحی ui و ux یک سایت شرکتی که 100% مطابق خواسته های کارفرما تحویل داده شد این نمونه کار دارای یک فایل ضمیمه شده نیز میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی ui و ux سایت شرکتی
توسط alialambeigi در تاریخ 23 آذر 1398
طراحی ui و ux یک سایت شرکتی که 100% مطابق خواسته های کارفرما تحویل داده شد این نمونه کار دارای یک فایل ضمیمه شده نیز میباشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
24
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر alialambeigi