aminyavari
 • Iran
 • عضویت از : 15 خرداد 1398 آخرین فعالیت : امروز

3

پروژه ایجاد کرده
 • {{{ item.description | truncate 25 }}}
  {{ trans[feature.title] }}
  {{ skill.title }}
  پیشنهاد شما:
  0 پیشنهاد
 • پروژه مورد نظر عبارت است از ترجمه ی ۲۳ صفحه متن بسیار روان و  قابل...
  بودجه:
  18 پیشنهاد
  05 تیر
 • درنظر داریم سایت فعال و طراحی شده  را در قالب ورد پرس اجرا کنیم.
  بودجه:
  1 پیشنهاد
  05 تیر
 • درنظر داریم سایت فعال و طراحی شده با اسکوراسپیس را در قالب ورد پرس...
  بودجه:
  5 پیشنهاد
  30 خرداد