فاز یک و دو ساختمان اداری ایستگاه راه آهن همدان
توسط anvary در تاریخ 05 مهر 97
فاز یک و دو ساختمان اداری ایستگاه راه آهن همدان
طرای فاز یک و دو این ساختمان برای شرکت پژوهش های ساختمانی ایران انجام گرفته و به تصویب راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است. فاز یک این پروژه با اسکچ آپ و فاز دو با رویت انجاک گرفته است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فاز یک و دو ساختمان اداری ایستگاه راه آهن همدان
توسط anvary در تاریخ 05 مهر 1397
طرای فاز یک و دو این ساختمان برای شرکت پژوهش های ساختمانی ایران انجام گرفته و به تصویب راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است. فاز یک این پروژه با اسکچ آپ و فاز دو با رویت انجاک گرفته است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
2
152
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary