انیمیشن مجتمع مسکونی
توسط anvary در تاریخ 06 مهر 97
انیمیشن مجتمع مسکونی
در این طرح مدل سازی با نرم افزار رویت و رندر و انیمیشن با لومیون انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
انیمیشن مجتمع مسکونی
توسط anvary در تاریخ 06 مهر 1397
در این طرح مدل سازی با نرم افزار رویت و رندر و انیمیشن با لومیون انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
123
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary