انیمیشن مجتمع مسکونی
توسط anvary در تاریخ 06 مهر 97
انیمیشن مجتمع مسکونی
در این طرح مدل سازی با نرم افزار رویت و رندر و انیمیشن با لومیون انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
انیمیشن مجتمع مسکونی
توسط anvary در تاریخ 06 مهر 1397
در این طرح مدل سازی با نرم افزار رویت و رندر و انیمیشن با لومیون انجام شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
97
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary