ایستگاه راه آهن سنندج
توسط anvary در تاریخ 06 مهر 97
ایستگاه راه آهن سنندج
رندر و انیمیشن این طرح برای مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران انجام شده است. مدل سازی با نرم افزار راینو و رندر و انیمیشن با لومیون صورت پذیرفته است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
ایستگاه راه آهن سنندج
توسط anvary در تاریخ 06 مهر 1397
رندر و انیمیشن این طرح برای مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران انجام شده است. مدل سازی با نرم افزار راینو و رندر و انیمیشن با لومیون صورت پذیرفته است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
314
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر anvary