نمونه کار ساخت ویدیو رویداد
توسط arash9775 در تاریخ 10 آبان 98
نمونه کار ساخت ویدیو رویداد
ساخت ویدیو رویداد سه روزه استارت آپ ویکند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کار ساخت ویدیو رویداد
توسط arash9775 در تاریخ 10 آبان 1398
ساخت ویدیو رویداد سه روزه استارت آپ ویکند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
32
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر arash9775