کارخانه نواوری گیلان
توسط azade1990 در تاریخ 14 اردیبهشت 00
کارخانه نواوری گیلان
طرح من برای مسابقه کارخانه نواوری گیلان برای استارتاپ ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
کارخانه نواوری گیلان
توسط azade1990 در تاریخ 14 اردیبهشت 1400
طرح من برای مسابقه کارخانه نواوری گیلان برای استارتاپ ها
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
2
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر azade1990