شرکت تولید ابزار اتاق عمل"کیمیا"
توسط bufgraph در تاریخ 05 بهمن 01
شرکت تولید ابزار اتاق عمل"کیمیا"
در این لوگو با استفاده از اِلِمان های مرتبط با نوع فعالیت شرکت سعی شده ماهیت خدمات کارفرما در کوتاه ترین زمان به مخاطب منتقل شود. رنگ لوگو بنا به درخواست کارفرما و با ترکیب رنگ های آرامش بخشی به منظور ارتباط گیری بهتر مخاطبین بکارگیری شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
شرکت تولید ابزار اتاق عمل"کیمیا"
توسط bufgraph در تاریخ 05 بهمن 1401
در این لوگو با استفاده از اِلِمان های مرتبط با نوع فعالیت شرکت سعی شده ماهیت خدمات کارفرما در کوتاه ترین زمان به مخاطب منتقل شود. رنگ لوگو بنا به درخواست کارفرما و با ترکیب رنگ های آرامش بخشی به منظور ارتباط گیری بهتر مخاطبین بکارگیری شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر bufgraph