• ایشان در اجرای پروژه دقیقا مطابق خواسته من عملکرد داشتند. از لحاظ سرعت تو اجرای کارشون هم خیلی خوب بودن. براشون آرزوی موفقیت دارم.
    08 تیر 1392