پرتال مدیریت مدارس
توسط dariatech در تاریخ 10 بهمن 97
پرتال مدیریت مدارس
پرتالی مدیریت مدارس ،پرتالی جامع برای مدیریت یکپارچه مدارس،مدیریت مدیران مدارس ،مدیریت دانش آموزان ،مدیریت معلمین و کارمندان،مدیریت والدین و......می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پرتال مدیریت مدارس
توسط dariatech در تاریخ 10 بهمن 1397
پرتالی مدیریت مدارس ،پرتالی جامع برای مدیریت یکپارچه مدارس،مدیریت مدیران مدارس ،مدیریت دانش آموزان ،مدیریت معلمین و کارمندان،مدیریت والدین و......می باشد.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
203
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dariatech