طراحی لوگو و هویت بصری برند
توسط davoodesfahani در تاریخ 04 خرداد 98
طراحی لوگو و هویت بصری برند
استفاده از خط کوفی بنایی در طراحی لوگو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی لوگو و هویت بصری برند
توسط davoodesfahani در تاریخ 04 خرداد 1398
استفاده از خط کوفی بنایی در طراحی لوگو
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
6
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر davoodesfahani