طراح گرافیک

دفتر طراحی نسیم خرداد 1395 - شهریور 1398 ( 3 سال )

گرافیست


دفتر طراحی طلوع شمس شهریور 1392 - اردیبهشت 1395 ( 2 سال )

گرافیست


کارشناسی اینترنت و شبکه

دانشگاه رسانه

بهمن 1393 - بهمن 1397 ( 4 سال )


جنسیت : مرد

وضعیت تاهل : مجرد