تبدیل دو بعدی به سه بعدی از روی عکس
توسط dezaki در تاریخ 01 آبان 98
تبدیل دو بعدی به سه بعدی از روی عکس
چندتا عکس دو بعدی بدین به من سه بعدی تحویل بگیرین اگه خواستین براتون با پرینتر سه بعدی چاپش هم می کنم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
تبدیل دو بعدی به سه بعدی از روی عکس
توسط dezaki در تاریخ 01 آبان 1398
چندتا عکس دو بعدی بدین به من سه بعدی تحویل بگیرین اگه خواستین براتون با پرینتر سه بعدی چاپش هم می کنم
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
82
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dezaki