طراحی جعبه
توسط dezaki در تاریخ 19 خرداد 97
طراحی جعبه
طراحی جعبه با ابعاد و طرحهای مختلف
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی جعبه
توسط dezaki در تاریخ 19 خرداد 1397
طراحی جعبه با ابعاد و طرحهای مختلف
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
138
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dezaki