طراحی و ساخت اعضای بدن
توسط dezaki در تاریخ 21 خرداد 97
طراحی و ساخت اعضای بدن
با استفاده از پردازش تصویر و سی تی اسکن قادر هستم هرگونه عملیاتی بر روی بدن انسان برای ساخت مدل های پیش از جراحی و جایگزین های استخوانی انجام دهم همچنین با پرینترهای سه بعدی dlp و fdm آشنایی کامل دارم نمونه سازی اولیه قطعات صنعتیر ا نیز شامل می شود
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی و ساخت اعضای بدن
توسط dezaki در تاریخ 21 خرداد 1397
با استفاده از پردازش تصویر و سی تی اسکن قادر هستم هرگونه عملیاتی بر روی بدن انسان برای ساخت مدل های پیش از جراحی و جایگزین های استخوانی انجام دهم همچنین با پرینترهای سه بعدی dlp و fdm آشنایی کامل دارم نمونه سازی اولیه قطعات صنعتیر ا نیز شامل می شود
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
139
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر dezaki