پهنه بندی غلظت فلزات سنگین خاک
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 اسفند 97
پهنه بندی غلظت فلزات سنگین خاک
با استفاده از روش کریجینگ در نرم افزار SAS و انجام پهنه بندی در نرم افزار ArcGIS برای غلظت فلز سنگین سرب در شهر اهواز
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
پهنه بندی غلظت فلزات سنگین خاک
توسط ehsankhedive در تاریخ 24 اسفند 1397
با استفاده از روش کریجینگ در نرم افزار SAS و انجام پهنه بندی در نرم افزار ArcGIS برای غلظت فلز سنگین سرب در شهر اهواز
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
44
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive