فالو آپ 10 ساله بروز ریسک فاکتورها در بیماران قلبی
توسط ehsankhedive در تاریخ 12 فروردین 98
فالو آپ 10 ساله بروز ریسک فاکتورها در بیماران قلبی
این تحلیل با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط بیمارستان البرز در شهر کرج تهیه شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
فالو آپ 10 ساله بروز ریسک فاکتورها در بیماران قلبی
توسط ehsankhedive در تاریخ 12 فروردین 1398
این تحلیل با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط بیمارستان البرز در شهر کرج تهیه شده است.
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
38
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive