احتمال بروز بیماری قلبی در فالو آپ 10 ساله
توسط ehsankhedive در تاریخ 12 فروردین 98
احتمال بروز بیماری قلبی در فالو آپ 10 ساله
این تحلیل با استفاده از آمار بیماری های قلبی رخ داده در آرشیو بیمارستان البرز کرج انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
احتمال بروز بیماری قلبی در فالو آپ 10 ساله
توسط ehsankhedive در تاریخ 12 فروردین 1398
این تحلیل با استفاده از آمار بیماری های قلبی رخ داده در آرشیو بیمارستان البرز کرج انجام شده است
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
4
64
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsankhedive