طراحی آگهی مجله
توسط ehsansohrabi در تاریخ 21 مهر 97
طراحی آگهی مجله
طرح آگهی برای صحافی فرانگر با استفاده از کمربند ایمنی خورد برای القاء احساس کیفیت عملکرد در سرعت کاری بالا
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی آگهی مجله
توسط ehsansohrabi در تاریخ 21 مهر 1397
طرح آگهی برای صحافی فرانگر با استفاده از کمربند ایمنی خورد برای القاء احساس کیفیت عملکرد در سرعت کاری بالا
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
1
70
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ehsansohrabi