نمونه کار شماره 3
توسط englishhunter در تاریخ 09 آبان 98
نمونه کار شماره 3
این مقاله در‌مورد تاریخی زبان انگلیسی است. در باره‌ی شکل‌گیری انگلیسی مدرن صحبت میکند و توضیح می‌دهد که چگونه انگلیسی در سراسر جهان گسترش یافته است، چه نوع زبان است، و چه نوع گرامر دارد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نمونه کار شماره 3
توسط englishhunter در تاریخ 10 آبان 1398
این مقاله در‌مورد تاریخی زبان انگلیسی است. در باره‌ی شکل‌گیری انگلیسی مدرن صحبت میکند و توضیح می‌دهد که چگونه انگلیسی در سراسر جهان گسترش یافته است، چه نوع زبان است، و چه نوع گرامر دارد
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
3
23
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر englishhunter