----

کارشناسی مهندسی نرم افزار

دانشگاه بیرجند

فروردین 1388 - فروردین 1392 ( 4 سال )