مسيريابي بهينه ماشين برقي
توسط flashman در تاریخ 22 اسفند 97
مسيريابي بهينه ماشين برقي
در اين پروژه هر بار مقصد، مبدا و ايستگاه هاي شارژ تغيير كرده و سپس برنامه نوشته شده در متلب مسير بهينه را باتوجه به مقدار شارژ باقيمانده تعيين مي كند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
مسيريابي بهينه ماشين برقي
توسط flashman در تاریخ 22 اسفند 1397
در اين پروژه هر بار مقصد، مبدا و ايستگاه هاي شارژ تغيير كرده و سپس برنامه نوشته شده در متلب مسير بهينه را باتوجه به مقدار شارژ باقيمانده تعيين مي كند
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
5
133
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر flashman