نشان شرکت تبلیغاتی
توسط ghaletaki در تاریخ 03 اردیبهشت 97
نشان شرکت تبلیغاتی
ازآنجا ک کار این کانون درزمینه طراحی گرافیک است واز گرافیک از کادر ورنگ واشکال هندسی وغیرهندسی مایه می گیرد ازدوعنصر رنگ وکادر مربع که متجلی بوم وصفحه می باشد استفاده شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
نشان شرکت تبلیغاتی
توسط ghaletaki در تاریخ 03 اردیبهشت 1397
ازآنجا ک کار این کانون درزمینه طراحی گرافیک است واز گرافیک از کادر ورنگ واشکال هندسی وغیرهندسی مایه می گیرد ازدوعنصر رنگ وکادر مربع که متجلی بوم وصفحه می باشد استفاده شده است .
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
0
91
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر ghaletaki