طراحی شخصیت
توسط hamedmansouri در تاریخ 19 تیر 96
طراحی شخصیت
طرح اولیه طراحی شخصیت برای اپلیکیشن بچه ها ریاضی
مهارت های استفاده شده
برچسب ها
طراحی شخصیت
توسط hamedmansouri در تاریخ 19 تیر 1396
طرح اولیه طراحی شخصیت برای اپلیکیشن بچه ها ریاضی
مهارت های استفاده شده
2
425
دنبال کنید
نمونه کارهای دیگر hamedmansouri